Informatie over de bescherming van gegevens

Inhoud
1. Wij zijn verantwoordelijk voor uw gegevens
2. Hoe veilig zijn uw gegevens?
3. Onze met de gegevensbescherming belaste persoon
4. Wat zijn verplichte vermeldingen of verplichte velden?
5. Met welk doel worden uw gegevens verwerkt?
a. Verzoeken
b. Pseudonieme klantanalyses
c. Onze cadeaubonaanbiedingen
d. Onze voordeelaanbiedingen
e. Aanvraag van catalogi
f. E-mail nieuwsbrief – Verzending door NJOY-COLLECTION.COM
g. E-mail-nieuwsbrief – Verzending door onze reclamepartners
h. E-mail nieuwsbrief – Verzending door productaanbieders
i. Documentatie van akkoordverklaringen
j. Opslagduur
k. Wijziging van doel
l. Online-sollicitaties
6. Recht om op ieder moment bezwaar te maken of te herroepen
7. Wat zijn cookies en waarvoor worden deze gebruikt?
a. Cookies
b. Inzet van cookies
c. Verwijderen van cookies/goedkeuring intrekken
8. Logboek
9. Hoe kunt u gebruikmaken van uw gegevensbeschermingsrechten?
10. Wijzigingen

1. Wij zijn verantwoordelijk voor uw gegevens
De bescherming en de veiligheid van uw persoonsgegevens zijn voor ons van groot belang. Opdat u zich voor wat betreft de bescherming van gegevens ook veilig kunt voelen bij ons, vindt de verwerking van uw persoonsgegevens bij ons plaats onder strikte inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG). Persoonsgegevens zijn gegevens via welke u geïdentificeerd kunt worden of identificeerbaar bent. Uw persoonsgegevens worden door ons alleen maar verwerkt voor zover de wetgeving dit toelaat of u vooraf daarmee hebt ingestemd.
Wij, dat zijn NJOY-COLLECTION.COM , Bavincklaan 7, 1083AT Amstelveen, Nederland en onze dienstverleners die uw gegevens in opdracht van ons voor de hieronder vermelde doelen verwerken (in het vervolg: NJOY-COLLECTION.COM , wij).

Wij bemiddelen voor onze productaanbieders en reclamepartners ( NJOY-COLLECTION.COM -samenwerkingspartners) uit alle sectoren van de handel, cadeaubonnen en voordeelaanbiedingen aan meerderjarige klanten.

Tot onze dienstverleners behoren bv. software-aanbieders, e-maildienstverleners en datacentra. Het is onze dienstverleners verboden uw gegevens voor andere doeleinden of voor zichzelf te verwerken.
U kunt ons behalve op het bovengenoemde postadres, ook per e-mail bereiken op info@njoy-collection.com

Het is voor ons belangrijk dat u uit de hieronder volgende informatie op ieder moment kunt opmaken welke persoonsgegevens tijdens uw bezoek aan onze website en bij gebruikmaking van onze diensten en ons aanbod worden verzameld en hoe wij deze verwerken

2. Hoe veilig zijn uw gegevens?
Wij treffen technische en organisatorische veiligheidsvoorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen manipulaties, verlies, vernietiging of de greep van onbevoegde personen en om de bescherming van uw rechten en het handhaven van de toepasbare wettelijke bepalingen voor de bescherming van gegevens van de EU en Nederland te waarborgen (art. 32 AVG).

De getroffen maatregelen moeten de vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens waarborgen en de beschikbaarheid en belastbaarheid van onze systemen en diensten bij de verwerking van uw gegevens op termijn zeker stellen. Ze moeten bovendien het snelle herstel van de beschikbaarheid van de gegevens en de toegang voor u bij een fysiek of technisch voorval zeker stellen.

Tot onze veiligheidsmaatregelen hoort ook een versleuteling van uw gegevens. Bij de verzending van uw gegevens aan ons wordt een versleuteling door Transport Layer Security (HTTPS) uitgevoerd. Alle informatie die u online invoert, wordt via een versleutelde transmissieweg overgebracht. Daardoor kan deze informatie op geen enkel moment door onbevoegde derden worden ingezien.

Onze gegevensverwerking en onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling doorlopend verbeterd.
Onze medewerkers zijn vanzelfsprekend verplicht tot vertrouwelijkheid en de naleving van de wettelijke eisen die in de AVG zijn vastgelegd

3. Onze met de gegevensbescherming belaste persoon
Als u een vraag over de gegevensbescherming of veiligheid van de gegevens hebt, kunt u onze persoon die is belast met de gegevensbescherming per e-mail bereiken via info@njoy-collection.com of per post op NJOY-COLLECTION.COM, Bavincklaan 7, 1183AT, Amstelveen, Nederland.

4. Wat zijn verplichte vermeldingen of verplichte velden?
Als bij het verzamelen bepaalde gegevensvelden zijn aangeduid of gekenmerkt als verplichte vermeldingen of verplichte velden, is de terbeschikkingstelling van deze gegevens wettelijk of contractueel voorgeschreven, of we hebben deze gegevens nodig voor het afsluiten van het contract, de gewenste prestatie of het vermelde doel. Het vermelden van de gegevens staat u vanzelfsprekend ook bij de verplichte vermeldingen vrij. Een niet-vermelding kan tot gevolg hebben, dat het contract door ons niet wordt nagekomen, resp. de gewenste prestatie niet geleverd of het vermelde doel niet bereikt kan worden.

5. Met welk doel worden uw gegevens verwerkt?
a. Verzoeken
We verwerken uw vermeldingen voor de beantwoording van uw verzoeken (art. 6 lid 1b, f AVG). De mededeling van, als verplichte vermeldingen gekenmerkte adres- en telecommunicatiegegevens, is daarbij noodzakelijk om uw verzoek te kunnen verwerken en beantwoorden. De vrijwillige mededeling van verdere gegevens maakt de verwerking van uw verzoek gemakkelijker voor ons en maakt het ons mogelijk exactere inlichtingen te geven. De in uw verzoek vemelde gegevens worden na de beantwoording van uw verzoek in de regel drie maanden bewaard voor eventuele verdere verzoeken, tenzij voor de vereiste dokumentatie een langere termijn nodig is (art. 6 lid 1c, art. 5 lid 2 AVG).

b. Pseudonieme klantanalyses
We verwerken uw gegevens uit de aanvraag van cadeaubon- en voordeelaanbiedingen en de e-mail nieuwsbrieven en de daaraan verbonden transacties met de NJOY-COLLECTION.COM -samenwerkingspartners (art. 6 lid 1f AVG) en –indien u op een van onze webpagina’s de banner voor akkoord hebt aan- of weggeklikt – door het gebruik van de NJOY-COLLECTION.COM website en de websites van de NJOY-COLLECTION.COM -samenwerkingspartners (art.6 lid 1a AVG) voor pseudonieme analyses, om u ook in de toekomst bij NJOY-COLLECTION.COM en onze samenwerkingspartners op het Internet interessante aanbiedingen (zoals bv. cadeaubonnen en andere lokale en supraregionale voordeelaanbiedingen) te kunnen presenteren. Voor deze analyses van uw mogelijke belangstelling voor onze cadeaubon- en speciale aanbiedingen worden uitsluitend gepseudonimiseerde gegevens gebruikt (art. 6 lid 1f AVG). Tegen deze verwerking kunt u op ieder moment bezwaar maken.

c. Onze cadeaubonaanbiedingen
Enkele van onze reclamepartners bieden u onze tegoedbonnen aan nadat u online aankopen hebt gedaan op hun website. Voor de selectie van het aanbod tegoedbonnen die momenteel interessant zijn voor u, bezorgen onze reclamepartners ons de hashcode van uw e-mailadres en uw IP-adres gepseudonimiseerd en gecodeerd (art. 6 lid 1f AVG). De gepseudonimiseerde hashcode van het e-mailadres gebruiken we met het oog op een eventueel verzet tegen reclame (art. 21 lid 3, art.6 lid 1c AVG).

Wij gebruiken het IP-adres uitsluitend ten behoeve van de gegevensveiligheid en het wordt doorgaans na zeven dagen geanonimiseerd. Voor de financiële afhandeling bezorgen de reclamepartners ons ook het bestelnummer, de aankoopwaarde met de munteenheid, de session-ID, de couponcode en de tijdstempel in gepseudonimiseerde vorm (art. 6 lid 1f AVG). Hebt u interesse in een tegoedbon van ons, hebt u voor uw e-mailadres niet aangeduid dat u geen reclame wenst te ontvangen en klikt u op de tegoedbonbanner, dan krijgen wij van onze reclamepartners in gecodeerde vorm uw aanhef, naam en uw e-mailadres voor de voorbereiding van de tegoedbon (art. 6 lid 1b, f AVG).
Na verwerking van de vereiste gegevens voor het opmaken van de tegoedbon, ontvangt u een e-mail met de tegoedboncode op het aangeduide e-mailadres (art. 6 lid 1b AVG).

d. Onze voordeelaanbiedingen
Enkele van onze reclamepartners bieden u onze voordeelacties aan nadat u online aankopen hebt gedaan op hun website. Voor de selectie van een regionale voordeelactie die momenteel interessant is voor u, bezorgen onze reclamepartners ons de aanhef, het geboortejaar, het land, de postcode, de hashcode van uw e-mailadres en IP-adres gepseudonimiseerd en gecodeerd (art. 6 lid 1f AVG). De gepseudonimiseerde hashcode van het e-mailadres gebruiken we bovendien met het oog op een eventueel verzet tegen reclame (art. 21 lid 3, art.6 lid 1c AVG). Wij gebruiken het IP-adres uitsluitend ten behoeve van de gegevensveiligheid en het wordt doorgaans na zeven dagen geanonimiseerd (art. 6 lid 1 AVG).

Bij een klik op een voordeelactie ontvangen wij van onze reclamepartners bovendien uw naam, uw adresgegevens en uw e-mailadres in gecodeerde vorm voor de voorbereiding van de gepersonaliseerde aanvraag van de voordeelactie bij de productaanbieder (art. 6 lid 1b, f AVG).
Wanneer u een van onze voordeelacties selecteert, verwerken wij uw hiervoor vereiste gegevens, in eerste instantie om de voordeelactie te bestellen. Vervolgens geven we uw gegevens ook door aan de aanbieder van het product dat u hebt gekozen (art. 6 lid 1b AVG). Daarna gebruiken we uw gegevens alleen nog gepseudonimiseerd voor analysedoeleinden (art. 6 lid 1f AVG, zie b. hierboven).

Na de overdracht is enkel de productaanbieder in kwestie verantwoordelijk voor de verdere verwerking van uw gegevens.

e. Aanvraag van catalogi
Als u bij ons een catalogus van een van onze reclamepartners selecteert, verwerken wij uw hiervoor vereiste gegevens allereerst voor de verwerking van de catalogusaanvraag. Voor dit doel worden uw gegevens ook verzonden naar de productaanbieder, van wie u de catalogus hebt aangevraagd (art. 6 lid 1b AVG). Uw gegevens worden daarna door ons nog gepseudonimiseerd voor analyses gebruikt (art. 6 lid 1f AVG, zie b. hierboven).

Na de overdracht is uitsluitend de respectieve reclamepartner verantwoordelijk voor de verdere verwerking van uw gegevens.

f. E-mail nieuwsbrief – Verzending door NJOY-COLLECTION.COM
Met uw op ieder moment herroepbare, uitdrukkelijke toestemming, zenden we u per e-mail onze nieuwsbrief met cadeaubonnen en voordeelaanbiedingen van onze samenwerkingspartners (art. 7 lid 2 nr. 3 Duitse wet inzake oneerlijke concurrentie UWG, art.6 lid 1a AVG).
De (persoons)gegevens die u bij uw toestemming heeft doorgegeven verwerken we om u in de nieuwsbrief persoonlijk te kunnen aanspreken.

g. E-mail-nieuwsbrief – Verzending door onze reclamepartners
Als u met uw op ieder moment herroepbare, uitdrukkelijke toestemming uw persoonlijke nieuwsbrief van een van onze reclamepartners uitkiest, ontvangt u de uitgekozen nieuwsbrief per e-mail direct van de respectieve reclamepartner (§ 7 lid 2 nr. 3 UWG, art. 6, lid 1a AVG).
Voor dit doel sturen we de reclamepartner van wie u de e-mail nieuwsbrief heeft uitgekozen, uw gegevens en uw toestemming (art. 6, lid 1a, f AVG). Uw toestemming kunt u op ieder moment bij de reclamepartner herroepen.

h. E-mail nieuwsbrief – Verzending door productaanbieders
Als u met uw op ieder moment herroepbare, uitdrukkelijke toestemming uw persoonlijke nieuwsbrief van een productaanbieder uitkiest, ontvangt u de uitgekozen nieuwsbrief per e-mail direct van de respectieve productaanbieder (§ 7 lid 2 nr. 3 UWG, art. 6 lid 1a, b AVG).
Voor dit doel sturen we de productaanbieder van wie u de e-mail nieuwsbrief heeft uitgekozen, uw gegevens en uw toestemming (§ 7 lid 2 nr. 3 UWG, art. 6 lid 1a, b, f AVG. Uw toestemming kunt u op ieder moment bij de productaanbieder herroepen.

i. Documentatie van akkoordverklaringen
Bij het vastleggen van uw akkoordverklaring voor het ontvangen van nieuwsbrieven wordt uw IP-adres geregistreerd en voor documentatiedoeleinden opgeslagen (art. 7 lid 1, art. 6 lid 1c AVG).

j. Opslagduur
Uw voor reclamedoeleinden verkregen gegevens slaan we zolang op, tot ons een herroeping van uw toestemming of uw bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens voor reclamedoeleinden bereikt.

k. Wijziging van doel
Mochten we de doeleinden van de verwerking in de loop der tijd wijzigen, dan zullen we daarvoor deze informatie voor het beschermen van gegevens actualiseren.

l. Online-sollicitaties
Als u solliciteert op een functie bij NJOY-COLLECTION.COM , verwerken wij uw gegevens voor het bewerken van uw sollicitatie (§ 26, lid 1 BSGD). Het vermelden van uw als verplichte velden gekenmerkte adres- en telecommunicatiegegevens is vereist om u de sollicitatie toe te wijzen en met u contact op te kunnen nemen in verband met uw sollicitatie. Het vermelden van de als verplichte velden gekenmerkte sollicitatiegegevens is vereist om de uitzichten op succes van uw sollicitatie te kunnen toetsen.
Eindigt de sollicitatieprocedure zonder aanstelling, dan zullen uw gegevens nog drie maanden voor documentatiedoeleinden opgeslagen blijven en daarna worden gewist, voor zover u ons geen toestemming hebt gegeven uw gegevens te gebruiken voor verdere sollicitatieprocedures bij ons (art. 6 lid 1a AVG).

6. Recht om op ieder moment bezwaar te maken of te herroepen
U hebt op ieder moment het recht om op gronden gebaseerd op uw bijzondere situatie, bij het bestaan van de wettelijke voorwaarden tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar aan te tekenen (art. 21 lid 1 AVG).
Als u tegen de verwerking van uw gegevens voor reclamedoeleinden bezwaar wilt maken of een gegeven toestemming wilt herroepen (art. 21 lid 2 AVG), dan is op ieder moment een kort bericht aan onze verantwoordelijke voor de gegevensbescherming per e-mail aan info@ Njoy-collection.com .com of per post naar NJOY-COLLECTION.COM (H.A.C. BV)) Bavincklaan 7, 1183AT Amstelveen, Nederland genoeg. Uw gegevens worden dan niet meer voor de door het bezwaar tegen reclame of het herroepen van de toestemming geregistreerde doelen van de reclame verwerkt.

De rechtmatigheid van de tot het bezwaar resp. de herroeping plaatsgevonden verwerking blijft daardoor onaangetast.
Na uw bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden resp. de herroeping van uw toestemming, zijn wij volgens art. 21 lid 3 AVG gegevensbeschermrechtelijk verplicht de hiervoor benodigde gegevens (naam, adres, e-mailadres) op te nemen in onze reclameblokkeerlijst en duurzaam – alleen voor dit doel – op te slaan (te blokkeren) en te gebruiken voor afstemming met onze toekomstige reclamegegevens (art. 6 lid 1c, f AVG). Zo wordt de inachtneming van uw bezwaar tegen reclame resp. de herroeping van uw toestemming duurzaam zeker gesteld.

7. Wat zijn cookies en waarvoor worden deze gebruikt?
a. Cookies
“Cookies” zijn kleine bestanden die door middel van uw webbrowser of andere programma’s op de harde schijf van uw computer worden gezet. Deze worden lokaal op de harde schijf van uw computer gearchiveerd en ter beschikking gehouden voor een latere afroep.
Als u onze banner voor akkoord op een van onze webpagina’s aan- of wegklikt of onze website verder actief gebruikt, verklaart u zich tot wederintrekking akkoord met het gebruik van de daar vermelde cookies (art. 6 lid 1a AVG).

b. Inzet van cookies
Wij zetten cookies in:
• voor het uitvoeren en zekerstellen van noodzakelijke technische functies (art. 6 lid 1b, f AVG),
• om ons optreden op het Internet gebruikersvriendelijk vorm te geven en optimaal af te stemmen op uw behoeften (art. 6, lid 1a AVG),om de bezoeken aan onze website en de websites van de NJOY-COLLECTION.COM -samenwerkingspartners gepseudonimiseerd te beoordelen (Webtracking, art. 6 lid 1a AVG),
• om u bij ons en onze samenwerkingspartners op het Internet voor u interessante aanbiedingen (zoals bv. cadeaubonnen en andere lokale en supraregionale voordeelaanbiedingen) te kunnen presenteren (art. 6 lid 1a AVG), en
• om de afwijzing van cookies en/of het intrekken van de toestemming voor het gebruik van cookies te volgen (“Do not track”-cookies).
Sessie-cookies worden alleen voor de huidige browser-sessie ingezet. Deze cookies worden na het beëindigen van de sessie, d.w.z. na het verlaten van onze website of met het sluiten van het browserscherm weer gewist.
Andere cookies – onder andere het „opt-out“-cookie – blijven langere tijd op het eindapparaat en maken het ons resp. derden mogelijk uw browser bij het volgende bezoek te herkennen (permanente cookies).
c. Verwijderen van cookies/goedkeuring intrekken
U kunt uw webbrowser zo instellen, dat u voor de opslag van cookies wordt gewaarschuwd, of dat alle of bepaalde cookies standaard (bijv. alleen cookies van derden) worden afgewezen om webtracking altijd te verbieden. Als u cookies via de browser uitschakelt, dan kunt u bepaalde functies op onze website niet meer gebruiken.
Via de volgende links kunt u zich laten informeren over deze mogelijkheid voor de meest gebruikte browsers.
• Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
• Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen
• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
• Safari: https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac
• Opera: http://help.opera.com/Linux/11.10/nl/cookies.html
Houd u er rekening mee, dat bij het wissen van alle cookies ook de cookies voor het in acht nemen van de herroepingsmogelijkheden worden gewist.
NJOY-COLLECTION.COM opt-out
NJOY-COLLECTION.COM gebruikt gepseudonimiseerde identificatieprocedures. Daardoor krijgt u op u afgestemde aanbiedingen van ons. Als u dit niet wilt, deactiveert u deze schakelaar:
IngeschakeldUitgeschakeld
U krijgt dan alleen nog algemene, niet meer op uw mogelijke interesses afgestemde aanbiedingen van NJOY-COLLECTION.COM . Wat betekent dat concreet?
• Voorbeeld voor de tegoedbonnen: sommige van onze advertentiepartners bieden verschillende tegoedbonnen aan voor nieuwe en bestaande klanten. Zonder de gepseudonimiseerde identificatieprocedure kunnen wij u niet de voor u passende tegoedbon tonen, waardoor u speciale kortingen misloopt, of in het ergste geval wordt u een tegoedbon getoond die u niet kunt gebruiken.
• Voorbeeld van andere aanbiedingen, zoals gratis proefabonnementen (voor kranten en tijdschriften) of proefmonsters van producten: sommige van onze productaanbieders hebben voor nieuwe klanten andere aanbiedingen dan voor bestaande klanten. Zonder de gepseudonimiseerde identificatieprocedure zijn wij niet in staat om het voor u passende aanbod te tonen, waardoor u interessante aanbiedingen misloopt, of in het ergste geval wordt u een aanbieding getoond, waar u om heeft gevraagd, maar die echter door de productaanbieder wordt afgewezen.
econda Opt-In / Opt-Out
NJOY-COLLECTION.COM werkt samen met de dienstverlener econda, die ons helpt om onze websites gebruiksvriendelijk vorm te geven. Als u dit niet wilt, deactiveert u deze schakelaar.
IngeschakeldUitgeschakeld

8. Logboek
Steeds wanneer een gebruiker toegang krijgt tot deze website of een website in ons reclamenetwerk worden van die gebeurtenis tijdelijk gegevens vastgelegd in een logboek en verwerkt (art. 6 lid 1f AVG). Het betreft:
• categorie, resp. het soort bestand dat wordt opgevraagd,
• datum en tijd waarop de informatie wird opgevraagd,
• het verzonden gegevensvolume,
• een melding of het opvragen succesvol is verlopen,
• de door het eindapparaat gewenste toegangsmethode/-functie,
• welk type browser werd gebruikt,
• referrer (de website via welke u op onze website terecht bent gekomen),
• het IP-adres.
De tijdelijke opslag van deze server-log gegevens is nodig om de service technisch mogelijk te maken, voor de verrekening met dienstverleners en om de systeemveiligheid te kunnen garanderen. De gegevens worden uiterlijk na zeven dagen door het inkorten van het IP-adres geanonimiseerd voor statistische doeleinden.

9. Hoe kunt u gebruikmaken van uw gegevensbeschermingsrechten?
Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons, geven we u vanzelfsprekend graag informatie (art. 15 AVG) over de gegevens die u betreffen.
Bovendien hebt u via de wettelijke AVG bepalingen ook recht op rectificatie (art. 16), verwijdering (art. 17), beperking van de verwerking (art. 18), overdraagbaarheid van gegevens (art. 20) en het recht op bezwaar tegen de verwerking (art. 21).

Richt u zich in al deze gevallen tot de persoon die belast is met de gegevensbescherming (zie boven 3.) onder de daar genoemde communicatieadressen.

Als laatste hebt u het recht te klagen bij een verantwoordelijke autoriteit die toezicht houdt op de gegevensbescherming (art. 77 AVG, § 19 BDSG).

10. Wijzigingen
Van tijd tot tijd is het noodzakelijk de inhoud van de huidige informatie voor de gegevensbescherming aan te passen We behouden ons daarom het recht voor deze op ieder moment te wijzigen. We zullen de gewijzigde versie van de informatie voor de gegevensbescherming eveneens op deze plaats publiceren. Als u ons weer bezoekt, moet u daarom de informatie voor de gegevensbescherming opnieuw doorlezen.

Status: juni 2020